คู่มือ (อสค.)

คู่มือ (อสค.)

65088

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย

โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย

65075

คู่มือปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน

คู่มือปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน

47994

47995

โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

65085

 

แผนผังการควบคุมกำกับงาน

แผนผังการควบคุมกำกับงาน

47914

47915

47916