แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ITA 2563 -EB4-รับทราบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย อนัส 110
ITA 2563 -EB3-รับทราบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 เขียนโดย อนัส 107
ITA 2563 -EB2-หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส เขียนโดย อนัส 172
ITA 2563 -EB1-ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ปีที่ผ่านมา) เขียนโดย อนัส 121
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ เขียนโดย กาญจนากร 354
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เขียนโดย กาญจนากร 301
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย กาญจนากร 279
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย กาญจนากร 279
EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ เขียนโดย กาญจนากร 339
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เขียนโดย กาญจนากร 240