ITA 2563 -EB4-รับทราบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รับทราบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน